ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา


 


              ชื่อดั้งเดิมของวัดหรือชื่อเก่าที่ชาวบ้านเคยเรียกคือ วัดอรุโณทัย และได้เปลี่ยนมาเป็น วัดไทรงาม(ไพรงาม) ในปัจจุบันที่มาของชื่อ วัดไทรงาม(ไพรงาม) เพราะภายในวัดมีต้นไทรขนาดใหญ่และยังมีต้นไม้มากมายมีความสงบ ร่มรื่น

  


          ประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งวัด เป็นข้อมูลที่ได้มาจากคำบอกเล่าสืบต่อกันมาจากความทรงจำวัดไทรงาม(ไพรงาม)แต่เดิมตั้งอยู่ที่โคกวัดร้าง ปัจจุบันคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล-บ้านยางบ่อเทศ ภายหลังพระอาจารย์ดีได้ย้ายมาสร้างในที่ปัจจุบันซึ่งชาวบ้านได้ช่วยกันบริจาคที่ดินสร้างวัด


     

          ประวัติการก่อสร้างพระอุโบสถ ชาวบ้านยางบ่ออีได้ร่วมกันบริจาคจัตุปัจจัยโดยมีพระครูโสภิตคณาภรเป็นประธานและผู้ริเริ่มสร้างและยังมีคณะผ้าป่าที่มาจากกรุงเทพร่วมถวายช่อฟ้า เริ่มสร้างมาได้หลายปีพระครูโสภิตคณาภรก็ได้มรณภาพลง ต่อมาพระครูโสภณวณานุรักษ์ได้ดำเนินการสร้างพระอุโบสถต่อจนเสร็จแล้วได้มีการเฉลิมฉลองสมโภชเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๐


          ปัจจุบัน พระมหาพรหมปัญญา  พรหมปัญโญฺ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไทรงามและเจ้าคณะตำบลสระขุด ได้ดูแลปกครองพระภิกษุ สามเณร ภายในวัดให้ตั้งอยู่ในพระธรรมวินัย กฎ ระเบียบของพระสงฆ์ และของวัดโดยเคร่งครัด ด้านเผยแผ่ ด้านการศึกษาและด้านสาธารณูปการ และการสงเคราะห์


เจ้าอาวาสตั้งแต่สร้างวัดจนถึงปัจจุบัน มีดังนี้

๑. พระอาจารย์เกตุ

๒. พระอาจารย์หยวก

๓. พระอาจารย์ดี (พลสุโพธิ์)

๔. พระครูโสภิตคณาภรณ์ (อ่ำ ธัมมทินโน รมศิริ) พ.ศ. ๒๔๙๔ ถึง พ.ศ ๒๕๓๓

๕. พระครูโสภณวนานุรักษ์ (พระมหาสุกิจ สุจิตโต แก่นพรมป.ธ.๓)   

พ.ศ.๒๕๓๖ ถึง พ.ศ.๒๕๔๐

๖. พระนิกสันต์ ติสสวโร  พ.ศ.๒๕๔๑ ถึง พ.ศ.๒๕๔๖

๗. พระมหาพรหมปัญญา พรหมปัญโญ  (เจริญรัมย์ )  ป.ธ.๙  

พ.ศ.๒๕๔๘ ถึงปัจจุบัน


     ประวัติและผลงานโดยย่อของเจ้าอาวาสวัดไทรงามที่สำคัญพระครูโสภิตคณาภรณ์ (อ่ำ ธัมมทินโน)

- พ.ศ.๒๕๐๐  พระครูโสภิตคณาภรณ์ได้ร่วมกับพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านสร้างกุฏิธัมมทินโน ทำด้วยไม้ ลักษณะทรงปันยาจตุรมุขยกพื้นสูง เสา ๗๐ ต้น

- พ.ศ.๒๕๒๘  พระครูโสภิตคณาภรณ์ได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ

- พ.ศ.๒๕๓๒  เดือน กุมภาพันธ์ วันที่๗ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา

- พ.ศ.๒๕๓๒  พระครูโสภิตคณาภรณ์ได้มรณภาพ
พระมหาพรหมปัญญา พฺรหฺมปญฺโญ (เจริญรัมย์) )ป.ธ.๙  

     บรรพชาเมื่ออายุ ๑๔ ปี ณ วันที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๘ วัดสระขุดน้ำใส ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ด้านการศึกษา    

- พ.ศ.๒๕๓๐ สอบได้นักธรรมชั้นโทและเรียนบาลีประโยค ๑-๒ สำนักเรียนวัดบูรพาภิรามจังหวัดร้อยเอ็ด             

- พ.ศ.๒๕๓๑ สอบได้ประโยค ป.ธ.๑-๒ และนักธรรมชั้นเอก  สำนักเรียนวัดบูรพาภิรามจังหวัดร้อยเอ็ด              

- พ.ศ.๒๕๓๒ สอบได้ประโยค ป.ธ.๓ สำนักเรียนวัดบูรพาภิรามจังหวัดร้อยเอ็ด 

พ.ศ.๒๕๓๓ สอบได้ประโยค ป.ธ.๔ สำนักเรียนวัดเวฬุวนาราม(ไผ่เขียว)แขวงสีกัน เขตดอนเมืองกรุงเทพฯ           

- พ.ศ.๒๕๓๔ สอบได้ประโยค ป.ธ.๕ สำนักเรียนวัดชนะสงครามแขวงชนะสงคราม เขตพระนครกรุงเทพฯ             

- พ.ศ.๒๕๓๕ สอบได้ประโยค ป.ธ.๖ สำนักเรียนวัดชนะสงคราม            

พ.ศ.๒๕๓๗ สอบได้ประโยค ป.ธ.๗ สำนักเรียนวัดชนะสงคราม              

- พ.ศ.๒๕๔๕ สอบได้ประโยค ป.ธ.๘ วัดไพรงามบ้านยางบ่ออี ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  สำนักเรียนวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

- พ.ศ.๒๕๕๕ สอบได้ประโยค ป.ธ.๙ สำนักเรียนวัดศาลาลอย จังหวัดสุรินทร์ 

  ปัจจุบัน พระมหาพรหมปัญญา พรหมปัญโญฺ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไทรงามและเจ้าคณะตำบลสระขุด

ผลงาน

- พ.ศ.๒๕๔๑ เปิดสอนศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ 

- พ.ศ.๒๕๔๙ เปิดสอนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม

- พ.ศ.๒๕๕๐ เปิดสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี

- พ.ศ.๒๕๔๖ - ปัจจุบัน ได้จัดงานปฏิบัติธรรมประจำปีเป็นประจำทุกปี