ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา Word Document ขนาดไฟล์ 586 KB 5845
ภาษาบาลีเบื้องต้น Unkown Document ขนาดไฟล์ 36.63 KB 1228
ประวัติพระมหาพรหมปัญญา Unkown Document ขนาดไฟล์ 85.56 KB 272
ประวัติหลวงปู่อำ ธัมมทินโน Unkown Document ขนาดไฟล์ 37.42 KB 927
ประวัติเจ้าอาวาสวัดไทรงาม Unkown Document ขนาดไฟล์ 77.43 KB 899
การกตัญญูกตเวที Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 9230
กิจกรรมแสงเทียนแด่แม่ Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 1364
กิจกรรมแสงเทียงแสงธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 1996
เก็บเล็กผสมน้อย Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 854
คมคิดคมคำ Word Document ขนาดไฟล์ 277 KB 3855
จุดเทียนแห่งปัญญา1 Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 2933
จุดเทียนแห่งปัญญา2 Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 6593
ตำนานประเพณีสงกรานต์ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 766
ทานศีลภาวนา Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 337
งานกฐิน Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 13847
นิทานคนใจบุญ Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 1115
บทแสงเทียนแสงธรรมแด่แม่ Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 1003
พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 421
ได้อะไรจากงานศพ Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 1818
บทพูดเรื่องแม่ Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 1760
บรรยายพระคุณแม่ Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 899
พ่อแม่ Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 16478
เหตุแห่งความเสื่อม Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 1059
ซื้อที่ดินถวายวัด Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 696
อานิสงส์ฟังเทศน์มหาชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 961
สำนวนเทศน์งานศพ Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 168028
สำนวนเทศน์งานมงคลสมรส Word Document ขนาดไฟล์ 61 KB 969
เทศน์กลับตัวกลับใจ Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 3385
ปุจฉาวิสัชชนา 2 ธรรมาสน์ Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 17814
พุทธกิจ 45 พรรษา Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 1138
รวมคำคมเปิดงาน Word Document ขนาดไฟล์ 173 KB 15178
คู่มืองานยกช่อฟ้า Word Document ขนาดไฟล์ 154 KB 31486
พระอินทร์ Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 2601
มุขติดไมค์ Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 955
ฝึกเทศน์งานศพ Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 13631
กลอนครู Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 645
กลอนดีมีสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 84.5 KB 5934
กลอนแม่ Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 2604
กลอนสอนใจ Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 257
การเกิด Word Document ขนาดไฟล์ 21.5 KB 811
การฝึกสมาธิเบื้องต้น 1 Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 254
การฝึกสมาธิเบื้องต้น 2 Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 755
กาลามสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 534
คำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ Word Document ขนาดไฟล์ 25.5 KB 711
คติธรรมคำกลอน Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 8970
คนใจเย็น Word Document ขนาดไฟล์ 21.5 KB 233
ครูดีมี 3 ชอบ Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 356
ครูดีมี 3 รัก Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 435
คำคมคารมธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 582 KB 6004
ความพอเหมาะพอดี Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 672
คำสมาทานพระกรรมฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 24.5 KB 3573
ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 321
เพลงคุณธรรม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 1989
เพลงคุณธรรม 2 Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 658
รายงานขอตั้งวัด Unkown Document ขนาดไฟล์ 44.74 KB 528
แบบฟอร์มโครงการบวช Unkown Document ขนาดไฟล์ 24.5 KB 197
แบบการขอเงินอุดหนุนบูรณวัด Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 270
แบบรายงานผลการดำเนินการ Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 656
โครงการงานศพปลอดเหล้า Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 2823
แบบรายงานศพอ. Unkown Document ขนาดไฟล์ 18.95 KB 4983
ปฐมเหตุการทอดกฐิน Unkown Document ขนาดไฟล์ 218.83 KB 561
ยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก Unkown Document ขนาดไฟล์ 23.23 KB 321
การทอดกฐิน Unkown Document ขนาดไฟล์ 17.5 KB 235
มาตรฐานศูนย์เด็ก Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 13168
เสียงในภาษาไทย Unkown Document ขนาดไฟล์ 39.65 KB 941
ทุกข์ของชาวนา Unkown Document ขนาดไฟล์ 281.28 KB 3143
แบบขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 352.5 KB 1857
แบบสำรวจข้อมูลวัด Word Document ขนาดไฟล์ 148 KB 2731
แบบสำรวจข้อมูลด้านศาสนา Word Document ขนาดไฟล์ 126.5 KB 482
แบบสำรวจข้อมูลพระภิกษุ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 446
แบบสำรวจความคิดเห็น Word Document ขนาดไฟล์ 142 KB 157
โครงการจัดตั้งโรงเรียนการกุศล Word Document ขนาดไฟล์ 112.5 KB 2690
ตำนานสงกรานต์ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 160
ประวัติบ้านยางบ่ออี Unkown Document ขนาดไฟล์ 20.32 KB 494
แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 122
บัญชีสัทธิวิหาริก Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66 KB 314
ประวัติพระสังฆาธิการ Unkown Document ขนาดไฟล์ 88.46 KB 170
หนังสือประวัติเจ้าอาสาสวัดไทรงาม(ไพรงาม) Unkown Document ขนาดไฟล์ 480.93 KB 578
อานิสงส์ถวายเทียนพรรษา Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.09 KB 111
การศึกษาความเสี่ยงต่อการละเมิดปาราชิกข้อ4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164 KB 62
การศึกษาความเสี่ยงต่อการละเมิดปาราชิกข้อ4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.87 KB 313
การศึกษาความเสี่ยงต่อการละเมิดปาราชิกข้อ4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.58 KB 1318
การศึกษาความเสี่ยงต่อการละเมิดปาราชิกข้อ4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 516.44 KB 313
การศึกษาความเสี่ยงต่อการละเมิดปาราชิกข้อ4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.97 KB 64
การแปลและการศึกษาวิเคราะห์วินยัตถสารสันทีปนีวินยวินิจฉยฎีกา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 500.27 KB 108
การแปลและการศึกษาวิเคราะห์วินยัตถสารสันทีปนีวินยวินิจฉยฎีกา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 280.44 KB 279
การแปลและการศึกษาวิเคราะห์วินยัตถสารสันทีปนีวินยวินิจฉยฎีกา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 487 KB 55
การแปลและการศึกษาวิเคราะห์วินยัตถสารสันทีปนีวินยวินิจฉยฎีกา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 561.29 KB 395
การแปลและการศึกษาวิเคราะห์วันยัตถสารสันทีปนีวินยวินิจฉยฎีกา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 561.29 KB 51
การแปลและการศึกษาวิเคราะห์วินยัตถสารสันทีปนี Word Document ขนาดไฟล์ 156.5 KB 54
คำขอบรรพชา Unkown Document ขนาดไฟล์ 26.26 KB 47
คำสวดนาคเดี่ยว Unkown Document ขนาดไฟล์ 23.66 KB 51
คำสอนนาค Unkown Document ขนาดไฟล์ 32.42 KB 900
คำสวดนาคคู่ Unkown Document ขนาดไฟล์ 23.19 KB 51
แบบสวดนาค Unkown Document ขนาดไฟล์ 45.48 KB 49
อนุศาสตร์8 Unkown Document ขนาดไฟล์ 25.78 KB 419
ประวัติพระมหาพรหมปัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 712 KB 119
อานิสงส์สร้างพระพุทธรูป Unkown Document ขนาดไฟล์ 19.26 KB 42
เทวธรรม Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.4 KB 48
พระไตรปิฎกบาลีเล่ม9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 44
ตราวัดไทรงาม(ไพรงาม) GIF Image ขนาดไฟล์ 183.63 KB 41