ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา Word Document ขนาดไฟล์ 586 KB 5834
ภาษาบาลีเบื้องต้น Unkown Document ขนาดไฟล์ 36.63 KB 1221
ประวัติพระมหาพรหมปัญญา Unkown Document ขนาดไฟล์ 85.56 KB 263
ประวัติหลวงปู่อำ ธัมมทินโน Unkown Document ขนาดไฟล์ 37.42 KB 911
ประวัติเจ้าอาวาสวัดไทรงาม Unkown Document ขนาดไฟล์ 77.43 KB 892
การกตัญญูกตเวที Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 8481
กิจกรรมแสงเทียนแด่แม่ Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 1267
กิจกรรมแสงเทียงแสงธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 1988
เก็บเล็กผสมน้อย Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 845
คมคิดคมคำ Word Document ขนาดไฟล์ 277 KB 3295
จุดเทียนแห่งปัญญา1 Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 2718
จุดเทียนแห่งปัญญา2 Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 6158
ตำนานประเพณีสงกรานต์ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 759
ทานศีลภาวนา Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 307
งานกฐิน Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 10482
นิทานคนใจบุญ Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 1079
บทแสงเทียนแสงธรรมแด่แม่ Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 996
พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 412
ได้อะไรจากงานศพ Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 1663
บทพูดเรื่องแม่ Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 1651
บรรยายพระคุณแม่ Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 860
พ่อแม่ Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 14313
เหตุแห่งความเสื่อม Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 950
ซื้อที่ดินถวายวัด Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 688
อานิสงส์ฟังเทศน์มหาชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 845
สำนวนเทศน์งานศพ Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 158375
สำนวนเทศน์งานมงคลสมรส Word Document ขนาดไฟล์ 61 KB 960
เทศน์กลับตัวกลับใจ Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 3301
ปุจฉาวิสัชชนา 2 ธรรมาสน์ Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 16576
พุทธกิจ 45 พรรษา Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 819
รวมคำคมเปิดงาน Word Document ขนาดไฟล์ 173 KB 11084
คู่มืองานยกช่อฟ้า Word Document ขนาดไฟล์ 154 KB 26363
พระอินทร์ Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 1996
มุขติดไมค์ Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 947
ฝึกเทศน์งานศพ Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 10067
กลอนครู Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 581
กลอนดีมีสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 84.5 KB 5260
กลอนแม่ Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 2095
กลอนสอนใจ Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 249
การเกิด Word Document ขนาดไฟล์ 21.5 KB 803
การฝึกสมาธิเบื้องต้น 1 Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 243
การฝึกสมาธิเบื้องต้น 2 Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 728
กาลามสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 468
คำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ Word Document ขนาดไฟล์ 25.5 KB 564
คติธรรมคำกลอน Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 8858
คนใจเย็น Word Document ขนาดไฟล์ 21.5 KB 226
ครูดีมี 3 ชอบ Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 349
ครูดีมี 3 รัก Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 423
คำคมคารมธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 582 KB 5997
ความพอเหมาะพอดี Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 665
คำสมาทานพระกรรมฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 24.5 KB 2927
ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 312
เพลงคุณธรรม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 1981
เพลงคุณธรรม 2 Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 646
รายงานขอตั้งวัด Unkown Document ขนาดไฟล์ 44.74 KB 517
แบบฟอร์มโครงการบวช Unkown Document ขนาดไฟล์ 24.5 KB 191
แบบการขอเงินอุดหนุนบูรณวัด Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 259
แบบรายงานผลการดำเนินการ Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 635
โครงการงานศพปลอดเหล้า Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 2791
แบบรายงานศพอ. Unkown Document ขนาดไฟล์ 18.95 KB 4922
ปฐมเหตุการทอดกฐิน Unkown Document ขนาดไฟล์ 218.83 KB 555
ยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก Unkown Document ขนาดไฟล์ 23.23 KB 315
การทอดกฐิน Unkown Document ขนาดไฟล์ 17.5 KB 226
มาตรฐานศูนย์เด็ก Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 13158
เสียงในภาษาไทย Unkown Document ขนาดไฟล์ 39.65 KB 881
ทุกข์ของชาวนา Unkown Document ขนาดไฟล์ 281.28 KB 2265
แบบขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 352.5 KB 1837
แบบสำรวจข้อมูลวัด Word Document ขนาดไฟล์ 148 KB 2725
แบบสำรวจข้อมูลด้านศาสนา Word Document ขนาดไฟล์ 126.5 KB 475
แบบสำรวจข้อมูลพระภิกษุ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 434
แบบสำรวจความคิดเห็น Word Document ขนาดไฟล์ 142 KB 150
โครงการจัดตั้งโรงเรียนการกุศล Word Document ขนาดไฟล์ 112.5 KB 2683
ตำนานสงกรานต์ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 154
ประวัติบ้านยางบ่ออี Unkown Document ขนาดไฟล์ 20.32 KB 462
แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 116
บัญชีสัทธิวิหาริก Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66 KB 279
ประวัติพระสังฆาธิการ Unkown Document ขนาดไฟล์ 88.46 KB 164
หนังสือประวัติเจ้าอาสาสวัดไทรงาม(ไพรงาม) Unkown Document ขนาดไฟล์ 480.93 KB 385
อานิสงส์ถวายเทียนพรรษา Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.09 KB 105
การศึกษาความเสี่ยงต่อการละเมิดปาราชิกข้อ4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164 KB 56
การศึกษาความเสี่ยงต่อการละเมิดปาราชิกข้อ4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.87 KB 273
การศึกษาความเสี่ยงต่อการละเมิดปาราชิกข้อ4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.58 KB 1097
การศึกษาความเสี่ยงต่อการละเมิดปาราชิกข้อ4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 516.44 KB 231
การศึกษาความเสี่ยงต่อการละเมิดปาราชิกข้อ4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.97 KB 58
การแปลและการศึกษาวิเคราะห์วินยัตถสารสันทีปนีวินยวินิจฉยฎีกา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 500.27 KB 102
การแปลและการศึกษาวิเคราะห์วินยัตถสารสันทีปนีวินยวินิจฉยฎีกา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 280.44 KB 198
การแปลและการศึกษาวิเคราะห์วินยัตถสารสันทีปนีวินยวินิจฉยฎีกา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 487 KB 49
การแปลและการศึกษาวิเคราะห์วินยัตถสารสันทีปนีวินยวินิจฉยฎีกา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 561.29 KB 313
การแปลและการศึกษาวิเคราะห์วันยัตถสารสันทีปนีวินยวินิจฉยฎีกา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 561.29 KB 44
การแปลและการศึกษาวิเคราะห์วินยัตถสารสันทีปนี Word Document ขนาดไฟล์ 156.5 KB 50
คำขอบรรพชา Unkown Document ขนาดไฟล์ 26.26 KB 42
คำสวดนาคเดี่ยว Unkown Document ขนาดไฟล์ 23.66 KB 47
คำสอนนาค Unkown Document ขนาดไฟล์ 32.42 KB 886
คำสวดนาคคู่ Unkown Document ขนาดไฟล์ 23.19 KB 44
แบบสวดนาค Unkown Document ขนาดไฟล์ 45.48 KB 44
อนุศาสตร์8 Unkown Document ขนาดไฟล์ 25.78 KB 358
ประวัติพระมหาพรหมปัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 712 KB 112
อานิสงส์สร้างพระพุทธรูป Unkown Document ขนาดไฟล์ 19.26 KB 38
เทวธรรม Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.4 KB 41
พระไตรปิฎกบาลีเล่ม9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 40
ตราวัดไทรงาม(ไพรงาม) GIF Image ขนาดไฟล์ 183.63 KB 37