ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา Word Document ขนาดไฟล์ 586 KB 5852
ภาษาบาลีเบื้องต้น Unkown Document ขนาดไฟล์ 36.63 KB 1235
ประวัติพระมหาพรหมปัญญา Unkown Document ขนาดไฟล์ 85.56 KB 279
ประวัติหลวงปู่อำ ธัมมทินโน Unkown Document ขนาดไฟล์ 37.42 KB 940
ประวัติเจ้าอาวาสวัดไทรงาม Unkown Document ขนาดไฟล์ 77.43 KB 905
การกตัญญูกตเวที Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 9949
กิจกรรมแสงเทียนแด่แม่ Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 1450
กิจกรรมแสงเทียงแสงธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 2002
เก็บเล็กผสมน้อย Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 861
คมคิดคมคำ Word Document ขนาดไฟล์ 277 KB 4176
จุดเทียนแห่งปัญญา1 Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 3123
จุดเทียนแห่งปัญญา2 Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 7041
ตำนานประเพณีสงกรานต์ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 772
ทานศีลภาวนา Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 372
งานกฐิน Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 13947
นิทานคนใจบุญ Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 1134
บทแสงเทียนแสงธรรมแด่แม่ Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 1011
พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 429
ได้อะไรจากงานศพ Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 1891
บทพูดเรื่องแม่ Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 1831
บรรยายพระคุณแม่ Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 916
พ่อแม่ Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 17661
เหตุแห่งความเสื่อม Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 1118
ซื้อที่ดินถวายวัด Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 706
อานิสงส์ฟังเทศน์มหาชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 1079
สำนวนเทศน์งานศพ Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 173616
สำนวนเทศน์งานมงคลสมรส Word Document ขนาดไฟล์ 61 KB 1035
เทศน์กลับตัวกลับใจ Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 3427
ปุจฉาวิสัชชนา 2 ธรรมาสน์ Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 18699
พุทธกิจ 45 พรรษา Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 1315
รวมคำคมเปิดงาน Word Document ขนาดไฟล์ 173 KB 17357
คู่มืองานยกช่อฟ้า Word Document ขนาดไฟล์ 154 KB 33953
พระอินทร์ Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 2850
มุขติดไมค์ Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 964
ฝึกเทศน์งานศพ Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 16855
กลอนครู Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 683
กลอนดีมีสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 84.5 KB 6541
กลอนแม่ Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 2787
กลอนสอนใจ Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 265
การเกิด Word Document ขนาดไฟล์ 21.5 KB 819
การฝึกสมาธิเบื้องต้น 1 Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 268
การฝึกสมาธิเบื้องต้น 2 Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 764
กาลามสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 567
คำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ Word Document ขนาดไฟล์ 25.5 KB 797
คติธรรมคำกลอน Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 9130
คนใจเย็น Word Document ขนาดไฟล์ 21.5 KB 239
ครูดีมี 3 ชอบ Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 363
ครูดีมี 3 รัก Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 449
คำคมคารมธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 582 KB 6012
ความพอเหมาะพอดี Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 679
คำสมาทานพระกรรมฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 24.5 KB 4014
ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 330
เพลงคุณธรรม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 1995
เพลงคุณธรรม 2 Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 669
รายงานขอตั้งวัด Unkown Document ขนาดไฟล์ 44.74 KB 626
แบบฟอร์มโครงการบวช Unkown Document ขนาดไฟล์ 24.5 KB 202
แบบการขอเงินอุดหนุนบูรณวัด Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 278
แบบรายงานผลการดำเนินการ Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 685
โครงการงานศพปลอดเหล้า Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 2830
แบบรายงานศพอ. Unkown Document ขนาดไฟล์ 18.95 KB 5044
ปฐมเหตุการทอดกฐิน Unkown Document ขนาดไฟล์ 218.83 KB 566
ยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก Unkown Document ขนาดไฟล์ 23.23 KB 326
การทอดกฐิน Unkown Document ขนาดไฟล์ 17.5 KB 241
มาตรฐานศูนย์เด็ก Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 13182
เสียงในภาษาไทย Unkown Document ขนาดไฟล์ 39.65 KB 995
ทุกข์ของชาวนา Unkown Document ขนาดไฟล์ 281.28 KB 3449
แบบขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 352.5 KB 1892
แบบสำรวจข้อมูลวัด Word Document ขนาดไฟล์ 148 KB 2738
แบบสำรวจข้อมูลด้านศาสนา Word Document ขนาดไฟล์ 126.5 KB 490
แบบสำรวจข้อมูลพระภิกษุ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 455
แบบสำรวจความคิดเห็น Word Document ขนาดไฟล์ 142 KB 163
โครงการจัดตั้งโรงเรียนการกุศล Word Document ขนาดไฟล์ 112.5 KB 2697
ตำนานสงกรานต์ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 166
ประวัติบ้านยางบ่ออี Unkown Document ขนาดไฟล์ 20.32 KB 519
แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 127
บัญชีสัทธิวิหาริก Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66 KB 338
ประวัติพระสังฆาธิการ Unkown Document ขนาดไฟล์ 88.46 KB 176
หนังสือประวัติเจ้าอาสาสวัดไทรงาม(ไพรงาม) Unkown Document ขนาดไฟล์ 480.93 KB 713
อานิสงส์ถวายเทียนพรรษา Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.09 KB 117
การศึกษาความเสี่ยงต่อการละเมิดปาราชิกข้อ4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164 KB 68
การศึกษาความเสี่ยงต่อการละเมิดปาราชิกข้อ4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.87 KB 330
การศึกษาความเสี่ยงต่อการละเมิดปาราชิกข้อ4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.58 KB 1399
การศึกษาความเสี่ยงต่อการละเมิดปาราชิกข้อ4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 516.44 KB 375
การศึกษาความเสี่ยงต่อการละเมิดปาราชิกข้อ4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.97 KB 71
การแปลและการศึกษาวิเคราะห์วินยัตถสารสันทีปนีวินยวินิจฉยฎีกา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 500.27 KB 115
การแปลและการศึกษาวิเคราะห์วินยัตถสารสันทีปนีวินยวินิจฉยฎีกา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 280.44 KB 307
การแปลและการศึกษาวิเคราะห์วินยัตถสารสันทีปนีวินยวินิจฉยฎีกา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 487 KB 60
การแปลและการศึกษาวิเคราะห์วินยัตถสารสันทีปนีวินยวินิจฉยฎีกา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 561.29 KB 425
การแปลและการศึกษาวิเคราะห์วันยัตถสารสันทีปนีวินยวินิจฉยฎีกา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 561.29 KB 59
การแปลและการศึกษาวิเคราะห์วินยัตถสารสันทีปนี Word Document ขนาดไฟล์ 156.5 KB 59
คำขอบรรพชา Unkown Document ขนาดไฟล์ 26.26 KB 53
คำสวดนาคเดี่ยว Unkown Document ขนาดไฟล์ 23.66 KB 56
คำสอนนาค Unkown Document ขนาดไฟล์ 32.42 KB 1123
คำสวดนาคคู่ Unkown Document ขนาดไฟล์ 23.19 KB 59
แบบสวดนาค Unkown Document ขนาดไฟล์ 45.48 KB 54
อนุศาสตร์8 Unkown Document ขนาดไฟล์ 25.78 KB 474
ประวัติพระมหาพรหมปัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 712 KB 144
อานิสงส์สร้างพระพุทธรูป Unkown Document ขนาดไฟล์ 19.26 KB 47
เทวธรรม Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.4 KB 53
พระไตรปิฎกบาลีเล่ม9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 49
ตราวัดไทรงาม(ไพรงาม) GIF Image ขนาดไฟล์ 183.63 KB 47