ทำเนียบพระสงฆ์

พระมหาพรหมปัญญา พฺรหฺมปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดและเจ้าคณะตำบลสระขุด

พระปัญญา วิสุทฺธิจิตฺโต
เลขานุการเจ้าคณะตำบล

พระฟีนอง ตูจ

พระสุดที

พระวิรัตน์ วิรตโน