ทำเนียบสามเณร

สามเณร ศุภกิจ นำประภา

สามเณร กฤษณะ อะโรคา

สามเณร ทิวากร สมหา

สามเณร พงศธร ผิวอ่ำ

สามเณร ศิริพงษ์ จำเจิญลาภ

สามเณร สุเทพ รมศิริ